Skip to Main Content

International law: origins & history: Russia/USSR/Soviet

Russia

Chapter 32 of Oxford handbook of the history of international law Internat 510 F249.5a

Marxist & Soviet theorists

​Eugene B Pashukanis 1891-1937.
Eugene A Korovin 1892- 1964
 

Gregory I Tunkin 1906 - 1993

See his
Coexistence and International Law (1958) 95 RdC 5

International Law in the International System (1975) 147 RdC 1

USSR & Soviet

International law -- Soviet Union
Soviet Union -- Foreign economic relations

Brezhnev Doctrine

Sovetskiĭ ezhegodnik mezhdunarodnogo prava = Soviet year-book of international law  1958-1993  

 
Internat 300 S80